مستند سازي نمونه هاي گیاهی از اهمیت بسیار بالایی در علوم سيستماتيک، کشاورزی, تنوع زيستي و حفاظت برخوردار است. هرباريوم ها به عنوان گنجينه هاي با ارزش و بانک های اطلاعاتی گياهي از بنيادي ترين جايگاهها در علم گياه شناسي در راستای آموزش و پژوهش هاي گياه شناسي و نيز تبادلات علمي بين دانشگاهها و موسسات تحقيقات علمي به شمار مي روند. داده هاي آماري مستخرج از اطلاعات هرباريومي نيز منابع با ارزشي را در ارزيابي جمعيت هاي گياهي، تنوع و غناي رويشگاهي و نيز روند تغييرات پوشش گياهي در طي زمان ارائه مي نمايند. به علاوه نمونه هاي گياهي موجود در هرباريوم ها قابليت استخراج ژنوم در راستاي مطالعات ژنتيک مولکولي گياهي را فراهم مي نمايند.

هرباريوم هاي مدرن از سيستم هايي استاندارد براي سازماندهي نمونه هاي هرباريومي خود استفاده مي نمايند. نمونه ها برحسب گونه ها، جنس ها و خانواده ها در قفسه هاي هرباريومي مدرن کشويي نگهداري مي گردند. در اين هرباريوم هاي مدرن اغلب داراي پايگاه داده هاي الکترونيکي بوده تصاوير با کيفيت نمونه ها به عنوان هرباريوم ديجيتالي و مجازي در شبکه اينترنت به آساني در اختيار کاربران قرار مي گيرد.

هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی با قدمتی در حدود ۶۰ سال یکی از هرباریوم های مهم دانشگاهی کشور محسوب می گردد. مرحوم دکتر صادق مبین به عنوان یکی از پیشکسوتان دانش گیاه شناسی این هرباریوم را بنیانگذاری نموده است. پس از ایشان جناب آقای مهندس بهرام زهزاد سرپرستی این گنجینه عظیم را به عهده داشته است و سهم بسیار زیادی در جمع آوری نمونه های گیاهی آن ایفا نموده است. پس از ایشان دکتر احمدرضا محرابیان تا کنون سرپرستی این هرباریوم را به عهده دارد. این هرباریوم در سال ۱۳۹۰ به عنوان یک هرباریوم بین المللی با نام اختصاری HSBU در نمایه بین المللی هرباریوم های دنیا (http://sweetgum.nybg.org/science/ih/  به ثبت رسیده است.

 

 

error: Content is protected !!
Free WordPress Themes