هرباریوم مجازی دانشگاه شهید بهشتی


هرباریوم دانشکده علوم و فناوری زیستی با قدمتی در حدود 60 سال یکی از هرباریوم های مهم دانشگاهی کشور محسوب می گردد. مرحوم دکتر صادق مبین به عنوان یکی از پیشکسوتان دانش گیاه شناسی این هرباریوم را بنیانگذاری نموده است. پس از ایشان جناب آقای مهندس بهرام زهزاد سرپرستی این گنجینه عظیم را به عهده داشته است و سهم بسیار زیادی در جمع آوری نمونه های گیاهی آن ایفا نموده است. پس از ایشان دکتر احمدرضا محرابیان تا کنون سرپرستی این هرباریوم را به عهده دارد.

Search Box By Family, Species, Collector,Date, Locality, Collector Number

  • 1041 slider
  • 289 slider
  • 1067 slider
error: Content is protected !!
Free WordPress Themes